English  |  Deutsch 

Nutrition

How does lifestyle affect fertility?

Dimitris Papanikolaou

 

Dimitris Papanikolaou, MD
Gynaecologist

Watch answers »

Does lifestyle affect immune system and fertility?

Dimitris Papanikolaou

 

Dimitris Papanikolaou, MD
Gynaecologist

Watch answers »

Can you take DHEA during IVF?

Xanthi Maragkoudaki

 

Xanthi Maragkoudaki, MSc, ANutr, PhD
Dietician / nutritionist

Watch answers »

How long should I take DHEA before IVF?

Xanthi Maragkoudaki

 

Xanthi Maragkoudaki, MSc, ANutr, PhD
Dietician / nutritionist

Watch answers »

Does DHEA help with implantation?

Xanthi Maragkoudaki

 

Xanthi Maragkoudaki, MSc, ANutr, PhD
Dietician / nutritionist

Watch answers »

Are there any foods you should avoid eating when trying to conceive?

Xanthi Maragkoudaki

 

Xanthi Maragkoudaki, MSc, ANutr, PhD
Dietician / nutritionist

Watch answers »

How long should you work on your nutrition prior to IVF?

Xanthi Maragkoudaki

 

Xanthi Maragkoudaki, MSc, ANutr, PhD
Dietician / nutritionist

Watch answers »

Does Omega 3 increase male fertility?

Xanthi Maragkoudaki

 

Xanthi Maragkoudaki, MSc, ANutr, PhD
Dietician / nutritionist

Watch answers »

What medications should not be taken with CoQ10?

Xanthi Maragkoudaki

 

Xanthi Maragkoudaki, MSc, ANutr, PhD
Dietician / nutritionist

Watch answers »

Can vitamin D improve fertility?

Stephen Davies

 

Stephen Davies, BSc MBBS DCH DRCOG
Gynaecologist

+ 1 more answers

Watch answers »